Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama islam, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat.

Menurut bahasa kata “Zakat” berarti Tumbuh, berkembang, subur atau bertambah.

Dalam Al-Quran Surat At-Taubah: 103 disampaikan ” Ambilah Zakat darisebagian dari harta mereka, dengan zakat itukamu membersihkan dan menyucikan mereka”

Jenis Zakat

Zakat Mal yang meliputi Emas, Perak dan logam mulia lainnya.
Zakat Fitrah
Zakat Profesi
Zakat Pertanian
Zakat Perdagangan
Zakat Rikaz/barang temuan
Zakat Perindustrian

8 Asnaf Penerima Zakat

FAKIR, adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhikebutuhan pokok hidup.

MISKIN, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebtuhan dasar hidupnya.

AMIL adalah mereka yang bertugas mengumpulan dan menyalurkan dana zakat.

MUALAF adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

RIQAB adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekan dirinya.

GHARIMIN adalah mereka yang terlilit hutang didalam memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

FII SABILILLAH adalah mereka yang berjuang dijalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, Jihad dan sebagainya.

IBNU SABIL adalah mereka yang kehabisan bekal didalam perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.

Syarat Zakat Maal:

Milik Penuh

Halal

Nisab ( Ketetapan jumlah yg wajib dizakatkan)

Haul ( Sudah sesuai waktunya )

Syarat Zakat Fitrah:

Beragama Islam

Bulan Ramadhan

Memiliki kelebihan kebutuhan poko untuk malam dan hari raya Idul Fitri.